Хүүхдийн кабинет

Хүүхдийн кабинетийн үйл ажиллагааг 2017 оны 2-р сараас эхлэн шинээр нээн ажиллуулж эхлээд байна.