Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбар
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт
Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

2017 оны 01 сар. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагын мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

2017 оны 01 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04 сар. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05 сар

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2017 оны 01 сар. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ 1 сарын байдлаар байхгүй

2017 оны 02 сар

2017 оны 03 сар

2017 оны 04 сар

2017 оны 05 сар

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

2017 он

2017 оны 01 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 02 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 03 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 04 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

2017 оны 05 сар. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт үгүй тул мэдээлэх мэдээлэлгүй болно.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл

2017 оны 01 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04 сар. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05 сар

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт

2017 оны 01 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05 сар. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт 5-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн

2017 оны 01-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 1-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 02-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 2-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 03-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 3-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 04-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 4-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

2017 оны 05-р сар. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн 5-р сарын байдлаар мэдээлэх мэдээлэл байхгүй.

ТТАХНЭ-ийн хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж худалдан авах
ТТАХНЭ-ийн 2017 оны хэрэгцээт хүнс, хуурай хэрэглэл худалдан авах